Warning: getimagesize(knjiznica/voščilo_kpppj_2018.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/x770host/public_html/pivskajezera.si/includes/rutine.php on line 229

Warning: Division by zero in /home2/x770host/public_html/pivskajezera.si/includes/rutine.php on line 239
Pivška presihajoča jezera | Ustanavljanje krajinskega parka

Ustanavljanje krajinskega parka

Prvotno je bil namen zavarovati območje Pivških presihajočih jezer kot regijski park, občinski svet je tako tudi sprejel sklep, da se začne s postopki ustanavljanja regijskega parka za zavarovanje Pivških presihajočih jezer. Po pogovoru s strokovnjaki iz Zavoda za varstvo narave in Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prišli do zaključka, da je najbolj smotrna oblika zavarovanja Pivških presihajočih jezer krajinski park.


Zakon o ohranjanju narave (ZON) je temeljni zakon, po katerem se razglaša zavarovana območja v Sloveniji. Poznamo tri vrste širših zavarovanih območij v Sloveniji: narodni (Triglavski narodni park), regijski (Kozjanski park, Park Škocjanske jame in Notranjski regijski park) in krajinski park (teh je več, najbolj znani so npr. Krajinski park Goričko, Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Kolpa, Krajinski park Ljubljansko barje...


ZON pravi, da je krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. Krajinski park je najmilejša oblika zavarovanja, ki naj bi bila tudi razvojno naravnana, seveda ob upoštevanju naravnih pogojev in danosti.


Aktivnosti:

Na Zavodu za varstvo narave OE Nova Gorica so pripravili strokovne podlage, ki so potrebne za pripravo akta o zavarovanju območja. Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pa so v sodelovanju z Občino Pivka pripravili predlog odloka. Predlog je bil predstavljen občinskim svetnikom ter splošni javnosti predvidoma v novembru 2013, ki so ga sooblikovali tudi občani.Srečanja za javnost

V jesensko zimskih mesecih smo v sodelovanju z Društvom Drobnovratnik pripravili sedem srečanj, ki smo jih poimenovali Pivška jezera povezujejo. Vsa predavanja so bila tudi posneta in so dostopna tukaj.


Srečanja z občani na temo ustanovitve zavarovanega območja so potekala od 18. do 21. novembra 2013:

-          18.11.2013 Pivka (Krpanov dom)

-          19.11.2013 Slovenska vas (Ekomuzej Pivških presihajočih jezer)

-          20.11.2013 Palčje (Gasilski dom)

-          21.11.2013 Zagorje (Gasilski dom)Pregled dosedanjega varstva presihajočih Pivških jezer

Prvi predlog pravno organiziranega varstva nekaterih jezer je nastal leta 1969. Takrat je Zavod za spomeniško varstvo – Gorica izdelal pregled in vrednotenje znamenitih in najbolj poznanih naravnih pojavov na območju takratne občine Postojna. Naloga je bila strokovna podlaga za pripravo predloga za zavarovanje v skladu z Zakonom o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, 1958, Uradni list LRS, 22) in Zakona o urbanističnem planiranju (Zakon o urbanističnem planiranju, 1967, Uradni list SRS, 16). Predlog je bil

sprejet šele po dveh letih, in sicer kot Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu za območje občine Postojna (Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu za območje občine Postojna,1971, Primorske novice, Uradne objave, 7). Predvideval je varstvo jezer na osnovi dveh vrednostnih stopenj, in sicer:

- Neživi naravni spomeniki II. razreda z narodno pomembnostjo (Palško jezero, Petelinjsko jezero). Varstveni režim je predvideval strogo prepoved poškodovanja ali ogrožanja.

- Neživi naravni spomeniki III. razreda z lokalno pomembnostjo (presihajoča kraška jezera v povirju Pivke: Veliko in Malo Drskovško jezero, Veliko in Malo Zagorsko jezero, Parsko, Kalško in Bačko jezero).

Varstveni režim je dovoljeval posege s soglasjem pristojne službe za varstvo narave (Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu za območje občine Postojna,1971, Primorske novice, Uradne objave, 7).


Ne glede na pravni predpis in z njim določen varstveni režim so se nekateri predeli jezer še naprej uporabljali kot vojaški poligon. Vojaško urjenje je zlasti na Palškem in Petelinjskem jezeru povzročalo vedno nove poškodbe in onesnaževanje.


Leta 1984 je Skupščina Kulturne skupnosti občine Postojna v skladu z Zakonom o naravni in kulturni dediščini (Zakon o naravni in kulturni dediščini, 1981, Uradni list SRS, 1) sprejela Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna, 1984, Uradne objave, 29).


Odlok, za katerega je strokovne osnove pripravil Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, je v veljavi še danes.

Za naravne spomenike so razglašena Palško, Petelinjsko, Veliko in Malo Drskovško jezero.

Varstveni režim določa ohranjanje naravnega stanja in prepoveduje onesnaževanje.

Pri vojaškem urjenju, ki se je izvajalo zlasti na območju Petelinjskega in Palškega jezera, se varstveni režim še naprej ni upošteval. Na Velikem in Malem Drskovškem jezeru so opazne le spremembe, nastale zaradi opuščanja kmetovanja, kar pomeni opuščanje redne košnje na dnu in zaraščanje pobočij.


Ostala jezera so se na podlagi zakona varovala kot naravna dediščina, kjer je varstvo temeljilo na usmeritvah in ne na prepovedih. Inventarizacija naravne dediščine občin Postojna in Pivka je na podlagi novih ugotovitev pomenila razširitev varstva na trinajst jezer (Cernatič-Gregorič in Gorkič, 2005).


Pred ustanovljenim krajinskim parkom je varstvo Pivških presihajočih jezer temeljilo na Zakonu ohranjanja narave (ZON, Ur.l.RS 96/2004), ki določa sistem varstva naravnih vrednot in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti z namenom prispevati k ohranjanju narave. Pivška presihajoča jezera so imela na osnovi pravnih predpisov s področja ohranjanja narave poseben pravni status in so varovana območja (ZON, Ur.l.RS 96/2004). Štiri jezera (Palško, Petelinjsko, Veliko in Malo Drskovško jezero) so zavarovana kot naravni spomeniki še na osnovi stare zakonodaje iz leta 1984.


Veliko Zagorsko, Malo Zagorsko in Parsko jezero so bila predlagana za naravne spomenike, vsa ostala jezera pa niso ustrezno zavarovana.

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
Slovenska vas 10
6257 Pivka

M: +386 (0) 31 775 002
pivskajezera@pivka.si

 

 

Novice
Srečno novo leto!

29.12.2017

Srečno novo leto!

In veliko obiskov v naravi več...

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Slovenska vas 10

6257 Pivka

 

M: +386 (0) 31 775 002

pivskajezera@pivka.si

Rezervacije

Skupinski obisk

O Ekomuzeju

  Obišči nas

 

  Sledi nam